Cầu trục, cổng trục cài đặt biến tần LS IG5A Hàn Quốc

Ngày đăng: 30/09/2021 05:04 PM

  GIÁ CẦU TRỤC 

  CẦU TRỤC

  GIÁ CỔNG TRỤC

  CỔNG TRỤC

  GIÁ PALANG

  PALANG

  GIÁ PHỤ KIỆN

  PHỤ KIỆN

  Cầu trục, cổng trục có nên lắp biến tần không ?

  Có những loại biến tần thông dụng nào ?

  Tầm quan trọng của biến tần khi lắp vào cầu trục, cổng trục ?

  Tất cả những câu hỏi trên quý vị tìm hiểu trong bài viết >>> CLICK TẠI ĐÂY để hiểu rõ hơn về công dụng việc lắp biến tần cho cầu trục, cổng trục

  Trong bài viết này, Bigger sẽ gửi tới quý vị các phương pháp cài đặt biến tần LS - IG5A

   

  Biến tần LS - IG5A

  Điều khiển tần số qua biến trở ngoài/ 0~10V và chạy thuận nghịch trên bàn phím.

  Bước 1:Vào nhóm Drive của biến tần LS (IG5A)

  Vào hàm drv : Chọn “1” _Chạy thuận/nghịch bằng công tắc ngoài trên biến tần LS .
  Vào hàm Frq : Chọn “3”_Cho phép cài tần số trên bàn phím của biến tần LS.
  Vào hàm 0.0 : Nhấn “Enter”_Cài đặt tần số mong muốn cho biến tần LS.
  Vào hàm ACC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần LS.
  Vào hàm dEC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần LS.

  Bước 2:Vào nhóm Function 1 của biến tần LS

  Vào hàm F21 : Cài “40~400”(Hz)_Cài tần số Max cho biến tần LS hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện).
  Vào hàm F22 : Cài “30~400”_Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần LS (thường cài bằng tần số F21).

  Bước 3:Vào nhóm I/O của biến tần LS

  Vào hàm I6 : “0~9999” _Cài thời gian lọc tín hiệu điện áp của biến trở / 0~10V đưa về biến tần LS.
  Vào hàm I7 : “0~10”(V)_Cài mức thấp của điện áp ngõ vào biến trở / ngõ 0~10V biến tần LS.
  Vào hàm I8 : “0~400”(Hz)_ Cài mức thấp của tần số tương ứng với hàm I7 của biến tần LS.
  Vào hàm I9 : “0~10”(V)_Cài mức cao của điện áp ngõ vào biến trở/ngõ 0~10V biến tần LS.
  Vào hàm I10 : “0~400”(Hz)_ Cài mức cao của tần số tương ứng với hàm I9 của biến tần LS.

  Bước 4:Vào nhóm Function 1 và 2 của biến tần LS

  Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.
  Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:
  Hàm F4 : Chọn “0”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.
  Chọn “2”_Cho phép dừng theo kiểu Free run
  Hàm F27 : Chọn “0” _Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Manual.
  => F28 cài % (0~15)Torque khi chạy nghịch trên biến tần LS
  => F29 cài % (0~15)Torque khi chạy thuận trên biến tần LS
  => Hàm F27 : Chọn “1”_Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Auto.
  Hàm H20 : Chọn “1”_Cho phép biến tần LS chạy khi vừa cấp nguồn (công tắc ngoài đang ở chế độ chạy thuận(Fx) hoặc chạy nghịch (Rx)).
  Hàm H72 : Chọn “0~17”_Cài thông số muốn hiển thị trên biến tần LS.
  Hàm H93 : Chọn “1”_ Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất biến tần LS.(Xóa hết dữ liệu đã cài.)

  Điều khiển tần số bằng 4~20mA/0~20mA và chạy Run/Stop trên bàn phím

  Bước 1: Vào nhóm Drive của biến tần LS (IG5A)

  Vào hàm drv : Chọn “0” _Cho phép chạy run/ stop trên bàn phím của biến tần LS .
  Vào hàm Frq : Chọn “4”_Cho phép thay đổi tần số bằng dòng 4~20mA hoặc 0~20mA của biến tần LS.
  Vào hàm ACC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần LS.
  Vào hàm dEC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần LS.
  Vào hàm drC : Chọn “F”_Cho phép biến tần LS chạy thuận.
  Chọn “r”_Cho phép biến tần LS chạy nghịch.

  Bước 2: Vào nhóm Function 1 của biến tần LS

  Vào hàm F1 : Chọn “0” _Cho phép biến tần LS chạy thuận và nghịch .
  Chọn “1”_Không cho phép biến tần LS chạy thuận.
  Chọn “2”_Không cho phép biến tần LS chạy nghịch
  Vào hàm F21 : Cài “40~400”(Hz)_Cài tần số Max cho biến tần LS hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện).
  Vào hàm F22 : Cài “30~400”_Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần LS (thường cài bằng tần số F21).

  Bước 3: Vào nhóm I/O của biến tần LS

  Vào hàm I11 : “0~9999” _Cài thời gian lọc tín hiệu dòng điện 4~20/ 0~20mA đưa về biến tần LS.
  Vào hàm I12 : “0~20” (mA) _Cài mức thấp của dòng điện ngõ vào 4~20/ 0~20mA cho biến tần LS.
  Vào hàm I13 : “0~400” (Hz) _ Cài mức thấp của tần số cho biến tần LS tương ứng với I12.
  Vào hàm I14 : “0~20” (mA) _Cài mức cao của dòng điện ngõ vào 4~20/ 0~20mA cho biến tần LS.
  Vào hàm I15 : “0~400”(Hz) _ Cài mức cao của tần số cho biến tần LS tương ứng với I14.
  Vào hàm I10 : “0~400”(Hz)_ Cài mức cao của tần số tương ứng với hàm I9 của biến tần LS.

  Bước 4: Vào nhóm Function 1 và 2 của biến tần LS

  Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:
  Hàm F4 : Chọn “0”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.
  Chọn “2”_Cho phép dừng theo kiểu Free run
  Hàm F27 : Chọn “0” _Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Manual.
  => F28 cài % (0~15)Torque khi chạy nghịch trên biến tần LS
  => F29 cài % (0~15)Torque khi chạy thuận trên biến tần LS
  => Hàm F27 : Chọn “1”_Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Auto.
  Hàm H20 : Chọn “1”_Cho phép biến tần LS chạy khi vừa cấp nguồn (công tắc ngoài đang ở chế độ chạy thuận(Fx) hoặc chạy nghịch (Rx)).
  Hàm H72 : Chọn “0~17”_Cài thông số muốn hiển thị trên biến tần LS.
  Hàm H93 : Chọn “1”_ Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất biến tần LS.(Xóa hết dữ liệu đã cài.)

  Điều khiển tần số bằng 4~20mA/ 0~20mA và chạy thuận/ nghịch bằng công tắc ngoài

  Bước 1: Vào nhóm Drive của biến tần LS (IG5A)

  Vào hàm drv : Chọn “1” _Cho phép biến tần LS chạy thuận/ nghích bằng công tắc ngoài .
  Vào hàm Frq : Chọn “4”_Cho phép thay đổi tần số bằng dòng 4~20mA hoặc 0~20mA của biến tần LS.
  Vào hàm ACC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần LS.
  Vào hàm dEC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần LS.

  Bước 2: Vào nhóm Function 1 của biến tần LS

  Vào hàm F1 : Chọn “0” _Cho phép biến tần LS chạy thuận và nghịch .
  Chọn “1”_Không cho phép biến tần LS chạy thuận.
  Chọn “2”_Không cho phép biến tần LS chạy nghịch
  Vào hàm F21 : Cài “40~400”(Hz)_Cài tần số Max cho biến tần LS hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện).
  Vào hàm F22 : Cài “30~400”_Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần LS (thường cài bằng tần số F21).

  Bước 3: Vào nhóm I/O của biến tấn LS

  Vào hàm I11 : “0~9999” _Cài thời gian lọc tín hiệu dòng điện 4~20/ 0~20mA đưa về biến tần LS.
  Vào hàm I12 : “0~20” (mA) _Cài mức thấp của dòng điện ngõ vào 4~20/ 0~20mA cho biến tần LS.
  Vào hàm I13 : “0~400” (Hz) _ Cài mức thấp của tần số cho biến tần LS tương ứng với I12.
  Vào hàm I14 : “0~20” (mA) _Cài mức cao của dòng điện ngõ vào 4~20/ 0~20mA cho biến tần LS.
  Vào hàm I15 : “0~400”(Hz) _ Cài mức cao của tần số cho biến tần LS tương ứng với I14.
  Vào hàm I10 : “0~400”(Hz)_ Cài mức cao của tần số tương ứng với hàm I9 của biến tần LS.

  Bước 4: Vào nhóm Function 1 và 2 của biến tần LS

  Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:
  Hàm F4 : Chọn “0”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.
  Chọn “2”_Cho phép dừng theo kiểu Free run
  Hàm F27 : Chọn “0” _Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Manual.
  => F28 cài % (0~15)Torque khi chạy nghịch trên biến tần LS
  => F29 cài % (0~15)Torque khi chạy thuận trên biến tần LS
  => Hàm F27 : Chọn “1”_Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Auto.
  Hàm H20 : Chọn “1”_Cho phép biến tần LS chạy khi vừa cấp nguồn (công tắc ngoài đang ở chế độ chạy thuận(Fx) hoặc chạy nghịch (Rx)).
  Hàm H72 : Chọn “0~17”_Cài thông số muốn hiển thị trên biến tần LS.
  Hàm H93 : Chọn “1”_ Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất biến tần LS.(Xóa hết dữ liệu đã cài.)

  Điều khiển biến tần LS chạy thuận nghịch nhiều bước

  Bước 1: Vào nhóm Drive và nhóm I/0 của biến tần LS (IG5A)

  Vào hàm 0.00 : Cài đặt tần số bước 0 “0~ 400 (Hz)” (tần số này sẽ hoạt động khi chân CM kết nối với chân FX/ RX)
  Vào hàm ACC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần LS.
  Vào hàm dEC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần LS.
  Vào hàm Frq : Chọn “0”_Cho phép cài tần số trên bàn phím của biến tần LS.
  Vào hàm drv : Chọn “1” _Chạy thuận/nghịch bằng công tắc ngoài trên biến tần LS .
  Vào hàm St1 : Cài đặt tần số bước 1 ”0~400 (Hz)” (tần số này sẽ hoạt động khi chân CM kết nối với chân FX/ RX và P6)
  Vào hàm St2 : Cài đặt tần số bước 2 ”0~400 (Hz)” (tần số này sẽ hoạt động khi chân CM kết nối với chân FX/ RX và P7)
  Vào hàm St3 : Cài đặt tần số bước 3 ”0~400 (Hz)” (tần số này sẽ hoạt động khi chân CM kết nối với chân FX/ RX và P6 và P7)
  Vào hàm I30 : Cài đặt tần số bước 4 ”0~400 (Hz)” (tần số này sẽ hoạt động khi chân CM kết nối với chân FX/ RX và P8)
  Vào hàm I31 : Cài đặt tần số bước 5 ”0~400 (Hz)” (tần số này sẽ hoạt động khi chân CM kết nối với chân FX/ RX và P8 và P6)
  Vào hàm I32 : Cài đặt tần số bước 6 ”0~400 (Hz)” (tần số này sẽ hoạt động khi chân CM kết nối với chân FX/ RX và P8 và P7)
  Vào hàm I33 : Cài đặt tần số bước 7 ”0~400 (Hz)” (tần số này sẽ hoạt động khi chân CM kết nối với chân FX/ RX và P6 và P7 và P8 )
  (Nếu đây là biến tần LS mới thì nhà sản xuất đã mặc định chân P6, P7, P8 cho chức năng chạy nhiều bước.
  Nếu các bạn dùng biến tần đã sử dụng các bạn có thể vào các hàm sau kiểm tra.)
  Vào hàm I22: Cài đặt chân kích cho biến tần LS chọn số 5 “Multi-Step freq - Low”
  Vào hàm I23: Cài đặt chân kích cho biến tần LS chọn số 6 “Multi-Step freq - Mid”
  Vào hàm I24: Cài đặt chân kích cho biến tần LS chọn số 5 “Multi-Step freq - High”

  Bước 2: Vào nhóm Function 1 của biến tần LS

  Vào hàm F1 : Chọn “0” _Cho phép biến tần LS chạy thuận và nghịch .
  Chọn “1”_Không cho phép biến tần LS chạy thuận.
  Chọn “2”_Không cho phép biến tần LS chạy nghịch.
  Vào hàm F21 : Cài “40~400”(Hz)_Cài tần số Max cho biến tần LS hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện).
  Vào hàm F22 : Cài “30~400”_Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần LS (thường cài bằng tần số F21).

  Bước 3: Vào nhóm Function 1 và 2 của biến tần LS

  Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.
  Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:
  Hàm F4 : Chọn “0”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.
  Chọn “2”_Cho phép dừng theo kiểu Free run
  Hàm F27 : Chọn “0” _Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Manual.
  => F28 cài % (0~15)Torque khi chạy nghịch trên biến tần LS
  => F29 cài % (0~15)Torque khi chạy thuận trên biến tần LS
  => Hàm F27 : Chọn “1”_Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Auto.
  Hàm H20 : Chọn “1”_Cho phép biến tần LS chạy khi vừa cấp nguồn (công tắc ngoài đang ở chế độ chạy thuận(Fx) hoặc chạy nghịch (Rx)).
  Hàm H72 : Chọn “0~17”_Cài thông số muốn hiển thị trên biến tần LS.
  Hàm H93 : Chọn “1”_ Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất biến tần LS.(Xóa hết dữ liệu đã cài.)

  Điều khiển tần số bằng điện áp -10~10 Vdc và chạy Run/Stop trên bàn phím.

  Bước 1 : Vào nhóm Drive của biến tần LS (IG5A)

  Vào hàm drv : Chọn “0” _Cho phép chạy run/ stop trên bàn phím của biến tần LS .
  Vào hàm Frq : Chọn “2”_Cho phép thay đổi tần số bằng điện áp -10~ 10 Vdc của biến tần LS.
  Vào hàm ACC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần LS.
  Vào hàm dEC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần LS.

  Bước 2 : Vào nhóm Function 1 của biến tần LS

  Vào hàm F21 : Cài “40~400”(Hz)_Cài tần số Max cho biến tần LS hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện).
  Vào hàm F22 : Cài “30~400”_Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần LS (thường cài bằng tần số F21).

  Bước 3 : Vào nhóm I/O của biến tấn LS

  Vào hàm I2 : “-10~ 0 ”(V)_Cài mức thấp của điện áp ngõ vào -10~0 V cho biến tần LS.
  Vào hàm I3 : “0~400”(Hz)_ Cài mức thấp của tần số tương ứng với hàm I2 của biến tần LS.
  Vào hàm I4 : “0~10”(V)_Cài mức cao của điện áp ngõ vào 0~10V cho biến tần LS.
  Vào hàm I5 : “0~400”(Hz)_ Cài mức cao của tần số tương ứng với hàm I4 của biến tần LS.
  Vào hàm I6 : “0~9999” _Cài thời gian lọc tín hiệu điện áp 0~10V đưa về biến tần LS.
  Vào hàm I7 : “0~10”(V)_Cài mức thấp của điện áp ngõ vào 0~10V cho biến tần LS.
  Vào hàm I8 : “0~400”(Hz)_ Cài mức thấp của tần số tương ứng với hàm I7 của biến tần LS.
  Vào hàm I9 : “0~10”(V)_Cài mức cao của điện áp ngõ vào 0~10V cho biến tần LS.
  Vào hàm I10 : “0~400”(Hz)_ Cài mức cao của tần số tương ứng với hàm I9 của biến tần LS.

  Bước 4 : Vào nhóm Function 1 và 2 của biến tần LS

  Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.
  Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:
  Hàm F4 : Chọn “0”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.
  Chọn “2”_Cho phép dừng theo kiểu Free run
  Hàm F27 : Chọn “0” _Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Manual.
  => F28 cài % (0~15)Torque khi chạy nghịch trên biến tần LS
  => F29 cài % (0~15)Torque khi chạy thuận trên biến tần LS
  => Hàm F27 : Chọn “1”_Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Auto.
  Hàm H20 : Chọn “1”_Cho phép biến tần LS chạy khi vừa cấp nguồn (công tắc ngoài đang ở chế độ chạy thuận(Fx) hoặc chạy nghịch (Rx)).
  Hàm H72 : Chọn “0~17”_Cài thông số muốn hiển thị trên biến tần LS.
  Hàm H93 : Chọn “1”_ Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất biến tần LS.(Xóa hết dữ liệu đã cài.

  Điều khiển tần số bằng điện áp -10~10 Vdc và chạy thuận nghịch bằng công tắc ngoài.

  Bước 1 : Vào nhóm Drive của biến tần LS (IG5A)

  Vào hàm drv : Chọn “1” _Cho phép chạy thuận nghịch bằng công tắc ngoài trên biến tần LS .
  Vào hàm Frq : Chọn “2”_Cho phép thay đổi tần số bằng điện áp -10~ 10 Vdc của biến tần LS.
  Vào hàm ACC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần LS.
  Vào hàm dEC : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần LS.

  Bước 2 : Vào nhóm Function 1 của biến tần LS

  Vào hàm F1 : Chọn “0” _Cho phép biến tần LS chạy thuận và nghịch .
  Chọn “1”_Không cho phép biến tần LS chạy thuận.
  Chọn “2”_Không cho phép biến tần LS chạy nghịch
  Vào hàm F21 : Cài “40~400”(Hz)_Cài tần số Max cho biến tần LS hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện).
  Vào hàm F22 : Cài “30~400”_Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần LS (thường cài bằng tần số F21).

  Bước 3 : Vào nhóm I/O của biến tấn LS

  Vào hàm I2 : “-10~ 0 ”(V)_Cài mức thấp của điện áp ngõ vào -10~0 V cho biến tần LS.
  Vào hàm I3 : “0~400”(Hz)_ Cài mức thấp của tần số tương ứng với hàm I2 của biến tần LS.
  Vào hàm I4 : “0~10”(V)_Cài mức cao của điện áp ngõ vào 0~10V cho biến tần LS.
  Vào hàm I5 : “0~400”(Hz)_ Cài mức cao của tần số tương ứng với hàm I4 của biến tần LS.
  Vào hàm I6 : “0~9999” _Cài thời gian lọc tín hiệu điện áp 0~10V đưa về biến tần LS.
  Vào hàm I7 : “0~10”(V)_Cài mức thấp của điện áp ngõ vào 0~10V cho biến tần LS.
  Vào hàm I8 : “0~400”(Hz)_ Cài mức thấp của tần số tương ứng với hàm I7 của biến tần LS.
  Vào hàm I9 : “0~10”(V)_Cài mức cao của điện áp ngõ vào 0~10V cho biến tần LS.
  Vào hàm I10 : “0~400”(Hz)_ Cài mức cao của tần số tương ứng với hàm I9 của biến tần LS.

  Bước 4 : Vào nhóm Function 1 và 2 của biến tần LS

  Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 cơ bản biến tần LS đã chạy tốt.
  Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:
  Hàm F4 : Chọn “0”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.
  Chọn “2”_Cho phép dừng theo kiểu Free run
  Hàm F27 : Chọn “0” _Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Manual.
  => F28 cài % (0~15)Torque khi chạy nghịch trên biến tần LS
  => F29 cài % (0~15)Torque khi chạy thuận trên biến tần LS
  => Hàm F27 : Chọn “1”_Điều khiển Torque trên biến tần LS theo chế độ Auto.
  Hàm H20 : Chọn “1”_Cho phép biến tần LS chạy khi vừa cấp nguồn (công tắc ngoài đang ở chế độ chạy thuận(Fx) hoặc chạy nghịch (Rx)).
  Hàm H72 : Chọn “0~17”_Cài thông số muốn hiển thị trên biến tần LS.
  Hàm H93 : Chọn “1”_ Trả về các thông số mặc định của nhà sản xuất biến tần LS.(Xóa hết dữ liệu đã cài.)

  Lắp đặt cầu trục, cổng trục ở đâu uy tín – chất lượng – giá rẻ ?

  Giá ở đâu rẻ nhất thì giá tại Biggercranes rẻ hơn, Vì sao:

  Uy Tín: Với hơn 1000 khách hàng trong nước như: Các doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam, doanh nghiệp tư nhân và ngoài nước như Lào, Campuchia, Myanma, đã hài lòng, và hợp tác cùng chúng tôi.
  Tư vấn, báo giá nhiệt tình, chu đáo, hình ảnh sản phẩm được báo giá bằng 3D, mang tính trực quan cao để khách hàng dễ hình dung sản phẩm
  Chất Lượng: Trang thiết bị máy móc hiện đại: Máy gá dầm, máy cắt CNC, máy hàn laze, máy hàn bán tự động nên Chất lượng đạt mọi tiêu chuẩn nâng hạ Việt Nam( có thể đạt chuẩn G7)
  Kinh Nghiệm: 12 năm kinh nghiệm trong nghề, cùng với đội ngũ kỹ thuật viên trình độ cao, chúng tôi bảo đảm 100% mọi bài toán về thiết bị nâng hạ sẽ được giải với đáp án hài lòng nhất cho quý vị.
  Chữ Tâm: Trao Trọn Chữ TÍN
  Thời gian giao hàng: Từ 5 đến 15 ngày với các thiết bị tiêu chuẩn, các loại tải trọng lớn thời gian chế tạo sẽ tùy vào thực tế sản xuất của nhà máy và được 2 bên thống nhất.
  Dịch vụ sau bán hàng:Chuyên nghiệp, Bảo hành, bảo trì, luôn có mặt trong vòng 8 tiếng
  Không những thế chúng tôi đã và đang là đơn vị duy nhất tại Việt Nam mà quý khách có thể?
  * Liên lạc, tư vấn, báo giá: 24/24

  * Theo dõi tiến độ sản xuất qua camera liên tục 24/24

  * Kiểm tra thiết bị mọi lúc từ khâu chọn thép, chọn sơn, chọn tủ điện, chọn que hàn, đến khâu sơn thành phẩm, dán logo, bảo quản để giám sát, bảo đảm hoàn hảo tới từng con bulong, ốc vít và mối hàn nhỏ nhất.

  1 LẦN NỮA HÃY GỌI CHO CHÚNG TÔI KHI QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU LẮP ĐẶT CẦU TRỤC, CỔNG TRỤC THEO THÔNG TIN BÊN DƯỚI:

  CÔNG TY TNHH CN XÂY DỰNG BIGGER

  Tư vấn bán hàng: 0935 233 868

  Hỗ trợ kỹ thuật:    0935233868

  Emailbigger.info84@gmail.com

  Tag: Cầu TrụcCổng TrụcPhụ Kiện Cầu TrụcPalangThang Máy Nâng HàngNhà Xưởng Công Nghiệp

  ►►►CLICK TẠI ĐÂY►►►

  BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO NHỮNG DÒNG SẢN PHẨM SAU >>> tại đây <<<